गेले ते गेले!!

तेल गेले, तूप गेले!!
वाढले वय, रूप गेले!!

काय बाकी वा कशाला
जायचे ते खूप गेले!!

लोकशाही पण मिळाली
विसरले मग नृप गेले!!

एक तू होतास वाल्या
राम म्हणुनी पाप गेले!!

भीम आहे देव आता
बुद्ध गाडुनी स्तूप गेले!!

Advertisements